top of page

ORTOPEDİK PROBLEMLER VE RAHATSIZLIKLAR

Ortopedik Problemler - Rahatsızlıklar - Rebodytr

Ortopedik Problemler - Rahatsızlıklar

Ortopedik problemlerin çözümünde hekim, hasta ve fizyoterapist bütün süreci iletişim halinde kalarak yönetmelidir. Problem hekim tarafından teşhis edilmeli ve gerekli operasyonlar yapıldıktan sonra fizyoterapiste yönlendirilmelidir. Fizyoterapist hekimin verdiği tavsiyeler üzerine bir tedavi programı çizmeli ve tedavi sürecine başlamalıdır.

Ortopedik Problemler - Rahatsızlıklar Nelerdir?
 

Boyun Ağrısı : Boyun fıtığı, boyun düzleşmesi, stres ve bunun gibi birçok sebepten kaynaklanabilen bir ağrı çeşididir.
 

Boyun Fıtığı: Özellikle servikal bölgenin mekanik strese maruz kalması sonucu oluşan, ağrı ve çeşitli nörolojik defisitler yapabilen bir disk hastalığıdır.
 

Omuz Ağrısı: Omuz ağrıları sık görülen bir kas iskelet sistemi problemidir. Omuz ağrısının sık görülmesinin en önemli nedenlerinden biri omuz ekleminin insan vücudunun en hareketli ve en karmaşık eklemi olmasıdır. Omuz ekleminin etrafında kapsül, ligaman, tendon, bursa ve kaslardan oluşan yumuşak dokular yer alır.
 

Rotator Cuff Poblemleri: Kürek kemiğinden (scapula) omuz eklemine kadar uzanan supraspinatus, infraspinatus,  teres minor, subscapularis kasları omzun baş bölgesini bir manşet gibi sarar. Rotator kasların bir nevi sıkışması ve omuz manşetinde oluşan yırtıklar sonucunda ise rotator cuff sendromu ortaya çıkar.

Rotator cuff sendromu, genellikle kaldırma ve çekme gibi hareketler esnasında veya omuz üzerine düşme gibi durumlara bağlı olarak meydana gelir.
 

Karpal Tünel Sendromu: Tuzak nöropatiler, periferik sinirlerin ağrı, uyuşukluk veya fonksiyon kaybıyla karakterli bozukluğudur. Çevre anatomik yapıların kompresyonundan kaynaklanır. En sık rastlanan tuzak nöropati ise karpal tünel  sendromudur.
 

Tendon Yaralanmaları: Tendon yaralanmalarının vakaların çoğu dirsek, diz, ayak bileği ve omuz gibi eklemlerin çevresinde olur. Tendon yaralanması bir anda ortaya çıkabildiği gibi tendon yapısında ortaya çıkan küçük yırtıkların sonucu zaman içinde artarak görülebilir.
 

Kırıklar: Kırığı olan hastanın tüm tedavi süreci, kırık iyileşmesinin biyolojisi, doku iyileşmesi ve kırık tespitinin biyomekaniği üzerine planlanır. Kırığın şekline ve hastaya özel durumlara göre tedavi ve rehabilitasyon protokolü çizilir. “Kırık, kemiği de içine alan bir yumuşak doku travmasıdır”
 

Bel Ağrısı: Lomber yapıların (kas, ligaman, tendon vb.) travmatize olarak zorlanması ile gelen akut ağrı şikayetidir. Mekanik kaynaklı bel ağrılı hastaların % 60-70’inde neden bel zorlanmasıdır. Bel zorlanması (lomber strain) lumbosakral omurganın mekanik strese maruz kalması sonucu oluşur. Mekanik problemler zemininde, kemik, disk veya yumuşak dokularda oluşan patolojik değişiklikler, çevrede bulunan anatomik yapılara ve sinir köklerine bası yapabilirler.
 

Bel Fıtığı: Yaygın bir bel hastalığıdır ve yetişkinlerde bel ve alt ekstremite ağrısı üreten en yaygın hastalıklardan biridir. Bel fıtığı intervertebral diskin dejenere olarak bir veye birkaç komponentinin lateral posterior ve posterolaterale doğru yer değiştirmesi sonucu ortaya çıkan klinik tablo olarak tanımlanabilir.
 

Sakroiliak Eklem Disfonksiyonu: Genellikle sakroiliak eklemin anormal hareketinden (hipo-hiper mobil) kaynaklıdır. Eklemin yanlış hizalanmasından da kaynaklanır. Mekanik bel ağrısı olan hastaların %15-30'unda önemli bir ağrı kaynağıdır. Ağrı kalça üzerinde keskin-donuk-bıçaklanma tiptedir. Ağrı arka uyluktan aşağıya doğru ve genellikle dizden geçmeyen ağrıdır. 
 

Avasküler Nekroz: Kemik dokusu kan damarları yoluyla beslenen bir doku olduğundan, beslenmesinin bozulması sonucu kemik dokusu ölür. Böylece doku ölümü kalça başının özelliğini yitirmesine ve zaman içinde çökmesine neden olur. En çok kalçada görülmesine rağmen, omuz, dizler ve ayak bileğinde de görülebilir.
 

Priformis Sendromu: Piriformis sendromu (PS), siyatik sinirin piriformis kası tarafından sıkışması / tahrişinden kaynaklanan semptomlarla karakterize nadir görülen bir hastalıktır.
 

Osteitis Pubis: Özellikle yorucu atletik aktivitelere katılan kişilerde, semptomatik pubisi ve kas ve fasya gibi yumuşak dokuları etkileyen enfeksiyöz olmayan, enflamatuar bir aşırı kullanım sendromunu ifade eder. 
 

Kalça Protezi: Kalça eklemi belirli nedenlerden dolayı hasar görmüş olan hastalarda, hasarlı eklemin yapay bir eklemle değiştirilmesini içeren bir ameliyattır.
 

Hamstring Strain: Hamstring yaralanmaları atletlerde en yaygın görülen yaralanmalardan biridir. Hamstring strainleri en yaygın olanlarıdır. Yüksek hızlı hareketler içeren sporlarda ve kasın eksantrik manevraları içeren sporlarda hamstring strain riski yüksektir.
 

Kasık Fıtığı: Karın iç basıncının artması nedeniyle iç organ ve/veya dokuların olması gereken doğal duruşlarının değişerek karın zarındaki (omentum) zayıf bölgelerden geçerek inguinal bölgeye taşması.
 

Kas Yaralanmaları
 

Patellafemoral Ağrı Sendromu: Patellofemoral Ağrı Sendromu (PFAS), çömelme, uzun süre oturma ve merdiven aktiviteleri sırasında retropatellar ve peripatellar bölgede yaygın ağrı ile karakterize bir yaralanmadır.
 

Patellar Tendinopati: Patellar tendinopati (PT), patellar tendonda yüke bağlı ağrı ile karakterize yaygın bir kronik tendon yaralanmasıdır. Basketbol ve voleybol gibi atlama sporlarında elit sporcuların %45 kadarı PT'den muzdariptir. Bu genellikle, bireyin atletik performansını ve fiziksel aktivitenin sağlıkla ilgili faydalarını engelleyen uzun süreli spor yokluğu ile sonuçlanır. Ayrıca Patellar Tendinopati hastalarının %58'inin fiziksel olarak zorlayıcı işlere katılımda zorluklar ile karşılaştığı gösterilmiştir.
 

İliotibial (IT) Bant Sendromu: İliotibial bant sendromu, özellikle koşucularda görülen lateral diz ağrısının en yaygın sebebidir. İliotibal bandın tekrarlayan sürtünmeyle lateral femoral epikondile doğru kaydığına inanılır. İTB sendromunda dizin lateralinde yanıcı ve keskin bir ağrı görülür. En çok diz fleksiyon ve ekstansiyon güçsüzlüğü, aşırı pronasyon ve kalça abdüktör zayıflığının etkili olduğu düşünülmektedir.
 

Ön Çapraz Bağ: Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası rehabilitasyonun amacı, hastayı güvenli bir şekilde ve yeterli diz fonksiyonu ile yaralanmadan önceki fiziksel aktivite seviyesine ulaştırmaktır.  ÖÇB rekonstrüksiyonu sonrası rehabilitasyon en az altı ay sürmekle birlikte hastanın ihtiyacına göre spora dönüş aşamasına kadar rehabilitasyon devam etmelidir. Rehabilitasyon, cerrahide kullanılan grefte, eşlik eden diğer yaralanmalara ve tamirlere, hastanın yaşına ve fiziksel aktivite seviyesine göre değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte sporcularda rehabilitasyon sedanter bireylere göre daha agresif ilerlemelidir.
 

Menisküs: Menisküs dizde yaygın olarak yaralanan bir yapıdır. En sık yaralanan medial menisküsdür. Yaralanma herhangi bir yaş grubunda ortaya çıkabilir. Menisküs yaşla birlikte zayıflar (dejeneratif). Menisküs yırtığı tipik olarak etyolojilerine göre travmatik veya dejeneratif olarak sınıflandırılır.
 

Ayak Bileği Burkulması: Ayak bileğindeki bağların herhangi bir travma sonrası zarar görmesidir.
 

Tarsal Tünel Sendromu: Tarsal tünel sendromu (TTS), posterior tibial sinir veya dallarının (mediyal plantar, lateral plantar ve kalkaneal sinirler), ayak bileğinin medialinde, fleksör retinakulumun altında, fibro-osseöz tünelde sıkışması sonucu ortaya çıkan bir tuzak nöropatidir. 
 

Shin Splints: Koşu sırasında sert yüzeylerde tekrarlanan yüklenme stresi veya ayak fleksörlerinin aşırı kullanımı nedeniyle bacakta oluşan ağrı ve rahatsızlıktır.
 

Plantar Faciitis: Plantar fasya, medial kalkaneal tüberoziteden kaynaklanan ve distal olarak uzanan, daha geniş ve daha ince hale gelen ve beş banda bölünen çok katmanlı bir fibröz aponevrozdur.
 

Morton Nöroma: Morton nöroması, intermetatarsal bağın distal kenarında, sıklıkla 3. web aralığında, daha az olarak da 2. web aralığında görülen, interdigital sinirin bir tuzak nöropatisidir. 
 

Halluks Valgus: Halluks Valgus ayak baş parmağının eğriliğidir. Halluks Valgusta ayak başparmağı fark edilir şekilde ayağın dış tarafına doğru kayar. Bu kayma kendiliğinden ve kalıcı olur. Ayak başparmak eklem kapsülü ayağın iç kısmından gerilerek Halluks Valguslu başparmağın MP eklemi üzerinde ağrı ve hassasiyet oluşturur. Ayrıca burada kemik çıkıntısı da oluşur. Bu çıkıntıya bunyon denir. Kemik çıkıntısının yani bunyonun üzerindeki bursalar ayakkabı içinde sıkışarak şişerler ve ağrıya sebep olurlar. Zamanla kaymış olan başparmak ayağın diğer parmaklarını da sıkıştırır.
 

Aşil Tendinopati: Aşil tendonu, insan vücudundaki en büyük ve en güçlü tendondur ancak tendinopati gibi yaralanmalara eğilimlidir. Aşil tendonunda ağrı, şişme ve bozulmuş yük taşıma kapasitesinin varlığı aşil tendinopatisini gösterir. Bir tendonda, tendon yükleme aktiviteleriyle ilişkili lokal ağrıya tendinopati denir. Aşil tendinopatisi hem aktif sporcularda hem de sedanter bireylerde sık görülen bir problemdir. Sporcularda, eksternal yükün çok yüksek olmasından, sedanter bireylerde ise göreceli aşırı yüklenme ve düşük yük kapasiteden kaynaklanabilir.
 

Ortopedik Rahatsızlıkların Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
 

Manuel Terapi

Egzersiz

Elektroterapi 
 

Ortopedi ve Fizyoterapi arasında nasıl bir ilişki vardır?
 

Ortopedik problemlerin sonucunda hekimle olan süreç bittikten sonra tedavinin geriye kalan sürecini fizyoterapist yönetir.
 

Ortopedik Rahatsızlıklarda Fizyoterapi Uygulamalarının Nasıl Faydaları Vardır?
 

Fizyoterapi uygulamaları ortopedik  problemlerin tedavisinde kullanılır. Eğer gerekli rehabilitasyon programı uygulanmazsa tedavi eksik kalacağı için hasta tam olarak iyileşemez. Yapılmaması durumunda ne gibi sonuçlar ortaya çıkabilir.
 

Ortopedik Rahatsızlıkların Tedavi ve İyileşme Süreçlerinde Nelere Dikkat Edilmelidir?
 

Hastanın fizyoterapi seansı dışında da neler yapması gerektiği konusunda hastaya gerekli eğitim verilmelidir. Ağrı kontrolü bütün süreçte fizyoterapistin bilgisi dahilinde olmalıdır. Hasta, hekim ve fizyoterapist süreci birlikte yönetmelidir.

section3-image.png

Daha iyi yardım ve hizmetler için bize ulaşın

bottom of page